Web’ten Active Directory’deki Kullanıcı ve Bilgisayar hesaplarını Enable/Disable yapılması (ASP ile)

Aşağıda ve linkte bulunan asp kodları/dosyası ile, Active Directory’deki kullanıcı ve bilgisayar hesapları arasında arama yapabilir, nesnelerin Active Directory içerisindeki yerini öğrenebilir ve kullanıcı ve bilgisayar hesaplarını kapatıp açabilirsiniz. Kapatılan kulanıcı ve bilgisayar hesaplarını istediğiniz OU’da toplayabilir veya açtıklarınızı istediğiniz OU ya taşıyabilirsiniz.

Bu ASP dosyasını çalışabilmesi yayınladığınız web sitesi için IIS yapılacak tek ayar ise ; web site’ın authentication method’unu Basic authentication yapmak, böylece yetkisiz kullanıcılar Active Directory’de arama yapabilecekler fakat, enable/disable veya nesne taşıması yapamıyacaklar.

 

Dosyayi buradan indirebilirsiniz

Kaynak : http://www.emrullahekmekci.com.tr/?p=379

 

<%

‘    10 / 05 /2011 — Emrullah Tahir Ekmekçi
‘    Kullanici ve Bilgisayar hesaplarinin web üzerinden Enable/Disable yapilmasi
‘    1.0

response.charset=”windows-1254″
Response.CacheControl = “no-cache”
response.Clear()
%>

<title>Kullanici/Bilgisayar hesabi arama/acma/kapatma</title>
<body>
<br>
<br>

<center><form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”ADAramaAcmaKapama.asp”>
<label>Nesne adi
<input name=”is” type=”hidden” value=”is” /><input type=”text” name=”uname” id=”uname” />
</label>
</form></center>

</body>
</html>

<%

Dim strCN, objRootDSE, strDNSDomain, adoCommand, adoConnection
Dim strBase, strFilter, strAttributes, strQuery, adoRecordset
Dim strDN, strDisplay, strObjectCategory, intIndex

‘ Kullanici ve Bilgisayar hesabi acma ve kapatma

if request(“hesap”)  <> “” and request(“y”)  <> “” and request(“t”) <> “” then

strCN = request(“hesap”)
ka = request(“y”)

Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://RootDSE”)

strDNSDomain = objRootDSE.Get(“defaultNamingContext”)

Set adoCommand = CreateObject(“ADODB.Command”)
Set adoConnection = CreateObject(“ADODB.Connection”)

adoConnection.Provider = “ADsDSOObject”
adoConnection.Open “Active Directory Provider”
adoCommand.ActiveConnection = adoConnection

strBase = “<LDAP://” & strDNSDomain & “>”

strFilter = “(cn=” & strCN & “*)”

strAttributes = “cn,distinguishedName,sAMAccountName,name,userAccountControl”

strQuery = strBase & “;” & strFilter & “;” & strAttributes & “;subtree”
adoCommand.CommandText = strQuery
adoCommand.Properties(“Page Size”) = 100
adoCommand.Properties(“Timeout”) = 30
adoCommand.Properties(“Cache Results”) = False

Set adoRecordset = adoCommand.Execute

Const ADS_UF_ACCOUNTDISABLE = 2

Set objUser = GetObject (“LDAP://” & adoRecordset.Fields(“distinguishedName”))

strOUDN = “OU=DisabledComputers,DC=fabrikam,DC=com”    ‘ Kapatilan Bilgisayar Hesaplarinin tasinacagi OU
strOUDNE = “CN=Computers,DC=fabrikam,DC=com” ‘ Açilan Bilgisayar Hesaplarinin tasinacagi OU

strOUDNU = “OU=DisabledComputers,DC=fabrikam,DC=com”     ‘Kapatilan kullanici Hesaplarinin tasinacagi OU
strOUDNEU = “CN=Users,DC=fabrikami,DC=com” ‘ Açilan Bilgisayar Hesaplarinin tasinacagi OU

intUAC = objUser.Get(“userAccountControl”)

if ka = “k” then

if request(“t”) = “u” then
Set objOU = GetObject(“LDAP://” & strOUDNU)
objUser.Put “userAccountControl”, intUAC OR ADS_UF_ACCOUNTDISABLE ‘ kullanici hesabi kapatiliyor
objUser.SetInfo
objOU.movehere objUser.ADsPath, objUser.name ‘ kullanici hesabi tasiniyor
end if

if request(“t”) = “b” then

Set objOU = GetObject(“LDAP://” & strOUDN)
objUser.accountdisabled = true ‘ bilgisayar hesabi kapatiliyor
objUser.SetInfo
objOU.movehere objUser.ADsPath, objUser.name ‘ bilgisayar hesabi tasiniyor
end if

response.write “Hesap Kapatildi”
elseif ka = “a” then

if request(“t”) = “u” then
Set objOU = GetObject(“LDAP://” & strOUDNEU)
objUser.Put “userAccountControl”, intUAC XOR ADS_UF_ACCOUNTDISABLE ‘ kullanici hesabi açiliyor
objUser.SetInfo
objOU.movehere objUser.ADsPath, objUser.name ‘ bilgisayar hesabi kapatiliyor
end if

if request(“t”) = “b” then

Set objOU = GetObject(“LDAP://” & strOUDNE)
objUser.accountdisabled = false ‘ bilgisayar hesabi açiliyor
objUser.SetInfo
objOU.movehere objUser.ADsPath, objUser.name ‘bilgisayar hesabi tasiniyor
end if

response.write “Hesap Acildi”
end if

response.Redirect “ADAramaAcmaKapama.asp?uname=”&request(“hesap”)&”&is=1″

adoRecordset.Close

response.End()
end if

‘ AD’de nesene aramari
if request(“uname”) = “” and request(“is”) <> “” then

%><p><b><center>Nesneyi bos gecmeyin lütfen.</center></b></font></p><%
elseif request(“uname”) <> “” and request(“is”) <> “” then

strCN = request(“uname”) & “*”

if len(strCN) <4 then
response.Clear()
Response.Write(“en az 3 karakter girmelisiniz.”)
Response.end
end if

Set objRootDSE = GetObject(“LDAP://RootDSE”)

strDNSDomain = objRootDSE.Get(“defaultNamingContext”)

Set adoCommand = CreateObject(“ADODB.Command”)
Set adoConnection = CreateObject(“ADODB.Connection”)

adoConnection.Provider = “ADsDSOObject”
adoConnection.Open “Active Directory Provider”
adoCommand.ActiveConnection = adoConnection

strBase = “<LDAP://” & strDNSDomain & “>”

strFilter = “(cn=” & strCN & “)”

strAttributes = “cn,distinguishedName,sAMAccountName,name,userAccountControl”

strQuery = strBase & “;” & strFilter & “;” & strAttributes & “;subtree”
adoCommand.CommandText = strQuery
adoCommand.Properties(“Page Size”) = 100
adoCommand.Properties(“Timeout”) = 30
adoCommand.Properties(“Cache Results”) = False

Set adoRecordset = adoCommand.Execute

If (adoRecordset.EOF = True) Then
Response.Write(“<center>Aradiginiz kriterde kayit bulunamadi</center>”)
Response.end
End If

‘ AD nesnelerinin gösterilecegi tablo olusturuluyor.
Response.Write(“<table width=100% height=100% ><tr width=100% height=100% ><td width=100% height=100% align=center valign=center><table border=’1′>”)
Response.Write(“<tr><th> Hesap adi </th><th> Bilgisayar/Kullanici Adi </th><th> Durum </th><th> Tipi </th><th> AD Yeri </th></tr>”)
Response.Write(“<font size=-3>”)

Do Until adoRecordset.EOF

vSAMAccountName= adoRecordset.Fields(“sAMAccountName”).Value
vName = adoRecordset.Fields(“name”).Value
vUserAccountControl= adoRecordset.Fields(“userAccountControl”).Value
vDistinguishedName= adoRecordset.Fields(“distinguishedName”).Value
AKR = 0
if vUserAccountControl = 512 then
AKR = 1
vUserAccountControlDesc = “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vSAMAccountName&”&y=k&t=u’ title=’Kapatmak için tiklayin’><center> Kapat</center> </a>”
elseif vUserAccountControl = 514  then
AKR = 0
vUserAccountControlDesc = “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vSAMAccountName&”&y=a&t=u’ title=’Açmak için tiklayin’><center> Aç </center></a>”
elseif vUserAccountControl = 544  then
AKR = 1
vUserAccountControlDesc =  “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vSAMAccountName&”&y=k&t=u’ title=’Kapatmak için tiklayin’><center> Kapat/ilsd </center></a>”
elseif vUserAccountControl = 66048  then
AKR = 1
vUserAccountControlDesc = “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vSAMAccountName&”&y=k&t=u’ title=’Kapatmak için tiklayin’><center> Kapat/s </center></a>”
elseif vUserAccountControl = 66050  then
AKR = 0
vUserAccountControlDesc = “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vSAMAccountName&”&y=a&t=u’ title=’Açmak için tiklayin’><center> Aç/s </center></a>”
elseif vUserAccountControl = 4096  then
AKR = 1
vUserAccountControlDesc = “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vName&”&y=k&t=b’ title=’Kapatmak için tiklayin’><center> Kapat </center></a>”
elseif vUserAccountControl = 4128  then
AKR = 1
vUserAccountControlDesc = “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vName&”&y=k&t=b’ title=’Kapatmak için tiklayin’><center> Kapat </center></a>”
elseif vUserAccountControl = 4098  then
AKR = 0
vUserAccountControlDesc = “<a href=’./ADAramaAcmaKapama.asp?hesap=”&vName&”&y=a&t=b’ title=’Açmak için tiklayin’><center> Aç </center></a>”
else

vUserAccountControlDesc = vUserAccountControl
end if

cuc = instr (vSAMAccountName,”$”) ‘ Nesnin Bilgisayar hesabini oldugunu belirten “$” karakteri kontrolu yapiliyor
if vUserAccountControl <> “” then

if cuc = 0 then Response.Write(“<tr><td> ” & vSAMAccountName & ” </td>”) else  Response.Write(“<tr><td></td>”)

if AKR = 0 then
response.write (“<td style=’background-color: #FF0000′> “&vName&” </td>”)
else
response.write (“<td style=’background-color: #00FF00′> “&vName&” </td>”)
end if

if cuc = 0 then

Response.Write(“<td style=’background-color: #667C26′>” & ” Kullanici ” & “</td>”)
else

Response.Write(“<td style=’background-color: #4863A0’>”& ” Bilgisayar ” & “</td>”)
end if

Response.Write(“<td>” & vUserAccountControlDesc & ” </td>”)

Response.Write(“<td align=right > ” & vDistinguishedName & ” </td>”)
else

end if

Response.Write(“</td></tr>”)

adoRecordset.MoveNext
strDisplay = 1

Loop

adoRecordset.Close

if strDisplay = “” then Response.Write(“Arama yapilamadi      —” & strDisplay & “—“)

adoConnection.Close

Response.Write(“</font>”)
Response.Write(“</table></td></tr></table>”)
Response.Write(“<br><align=left>Note :<br>Acik/ilsd = Ilk logon’da sifre degistirilecek<br>Acik/s = Süresis sifre<br>Kapali/s = Süresis sifre<br><br><br><br>”)

Response.End()
end if%>

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: